Vedtægt for Ejendom Syddanmark

 

§ 1: Fagforeningens navn:

Fagforeningens navn er Ejendom Syddanmark og dens hjemsted er afdelingens postadresse (hovedkontoret).

§ 2: Fagforeningens formål:

§ 2, stk. 1:

Fagforeningens formål er, i samvirke med Ejendoms-Servicefunktionærernes Hovedbestyrelse (ESL) at organisere alle, der er beskæftiget med ejendomspasning og servicefunktioner beslægtet hermed for, gennem solidaritet, sammenhold og enighed, at arbejde for de bedst mulige sociale-, løn- og arbejdsmæssige vilkår.

§ 2, stk. 2:

At yde medlemmerne bistand og vejledning i deres daglige arbejdsforhold samt ved opståede uoverensstemmelser og konflikter mellem medlemmer og arbejdsgiver(e).

§ 2, stk. 3:

At virke for oplysning og uddannelse blandt medlemmerne samt drive nødvendig kontorvirksomhed i fagforeningens geografiske område.

 

§ 3: Optagelse, rettigheder og pligter:

§ 3, stk. 1:

Som medlem af fagforeningen optages enhver, der helt eller delvist er beskæftiget med ejendoms-pasning eller hermed beslægtet arbejde og som i øvrigt opfylder betingelserne for medlemskab af Hovedbestyrelsen ( ESL )

§ 3, stk. 2:

Det er ethvert medlems pligt at medvirke til, at alle beskæftigede på arbejdspladsen er medlem af Ejendom Syddanmark og ingen må arbejde sammen med ejendomsfunktionærer, der ikke er medlem af vor fagforening uden at underrette tillidsmand og/eller fagforening herom.

§ 3, stk. 3:

Ved udtræden / udmeldelse af Fagforeningen, kan kun ske ved løbende måned + 1 måned, medlemmet har ikke krav på nogen del af fagforeningens formue. Medlemmet hæfter ikke for eventuelle gældsforpligtigelser.

§ 3, stk. 4:

Medlemmer, der handler uhæderligt, ukollegialt eller mod Fagforeningens vedtægt, kan ekskluderes på enhver generalforsamling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Vedkommende har adgang til generalforsamlingen for at forsvare og uddybe sin sag.

Enhver eksklusion skal godkendes af Hovedbestyrelsen ( ESL ) forretningsudvalg.

 

§ 4: Kontingentet:

§ 4, stk. 1:

Kontingentet betales månedsvis forud og reguleres h hvert år med virkning fra 1. januar i op eller nedadgående retning ud fra det bestyrelsen vedtagne. Og på generalforsamlingen fremlagt budget.

Reguleringen af afdelingskontingentet sker med samme procent andel som den procentvise stigning eller fald i time fortjenesten udviser i forhold til de FORUDGÅENDE ÅR. Regulering beløbet rundes op eller ned til nærmeste hele kronebeløb.

§ 4, stk. 2:

Restance ud over en måned medfører tab af medlemsretten.

§ 4, stk. 3:

Et medlem, der er slettet p.g.a. restance, kan kun optages igen som nyt medlem og skal da betale skyldig restance til Fagforening, ESL Landssammenslutning.

 

§ 5: Faglige klubber og FH:

§ 5, stk. 1:

Der kan oprettes klubber, en for hvert arbejdssted, hvor flertallet stemmer derfor, og alle skal være medlemmer af den oprettede klub. Ved arbejdssted forstås enten overenskomstområde inden for Fagforeningen eller afsondret arbejdsplads hos en arbejdsgiver.

§ 5, stk. 2:

Klubber kan ikke tillægges andre beføjelser end de i standardvedtægter for klubber under ( ESL ) Hovedbestyrelsen vedtagne.

§ 5, stk. 3:

Fagforeningen har ret til at lade sig repræsentere på klubbernes møder og generalforsamlinger – og klubberne er pligtige til, med samme frist som klubbens medlemmer indkaldes, at informere Fagforeningen om mødeemner, mødested og mødetid.

§ 5, stk. 4:

Fagforeningen kan være tilsluttet et eller flere FH-sektioner, der findes inden for foreningens geografiske område, hvis bestyrelsen beslutter dette.

 

§ 6: Overenskomster og lokalaftaler:

§ 6, stk. 1:

Det er medlemmernes pligt ved evt. konflikter med arbejdsgiveren, så som misligholdelse af over-enskomster, nægtelse af udbetaling af optjent løn og andre ydelser samt manglende indbetaling af pensionsmidler og lignende hændelser, straks at informere Fagforeningen herom.

§ 6, stk. 2:

Ingen medlemmer må arbejde på ringere betingelser end de vilkår, der er formuleret i overenskom-ster og aftaler, herunder indgåede lokalaftaler.

 

§ 7: Generalforsamlingen:

§ 7, stk. 1:

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed, kun den kan give, forandre og ophæve vedtægten og er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned 1. gang marts 2020 og indkaldelsen averteres på ejendom Syddanmarks hjemmeside: www.ejendomsyddanmark.dk og i Nyhedsbrevet med mindst 3 ugers varsel. Kontingentfrie medlemmer har ikke stemmeret.

§ 7, stk. 2:

Ordinær Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned, hvor beretning om foreningen gives, og det reviderede regnskab fremlægges.

Generalforsamlingen beslutter vedtægtsændringer samt vælger bestyrelse og revisorer samt de dertil nødvendige suppleantposter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være afdelingens hovedkontor

i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og fremlægges på denne. Forslagsstilleren/erne skal være til stede for at behandling af forslaget kan finde sted.

Forslag vedr. valg af lønnede tillidsvalgte skal også indgives skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7, stk. 3:

Indkomne forslag kan afhentes / rekvireres på Fagforeningens kontor fra en uge før generalforsamlingen.

§ 7, stk. 4:

Ændring af og tilføjelse til vedtægten kan kun vedtages af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af Fagforeningens bestyrelse og afholdes såfremt et flertal i denne eller 25% af medlemmerne til Fagforeningens postadresse indgiver en skriftlig begæring derom med tydelig angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet.

Andre emner kan ikke behandles på den ekstraordinære generalforsamling

Mindst 3/4 af forslagsstillerne skal være til stede på generalforsamlingen for at denne kan realitetsbehandle forslaget/ene.

Den ekstra ordinære generalforsamling afholdes inden 6 uger efter begæringen er modtaget.

 

§ 9: Bestyrelsens opgaver og valghandlinger på generalforsamlingen:

§ 9, stk. 1:

I generalforsamlingsperioden ledes foreningen af den valgte bestyrelse.

Bestyrelsen består af en af generalforsamlingen direkte valgt formand og næstformand med økonomisk ansvar samt 12 bestyrelsesmedlemmer, (antallet nedbringes til 9 i perioden efter fusionsgeneralforsamlingen), dette sker hvis en på generalforsamlingens valgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen.

Formands-og Næstformandsposten kan bestrides af samme person.

Såfremt bestyrelsen indstiller og med generalforsamlingens godkendelse, kan der ansættes en faglig konsulent som indtræder i bestyrelsen/daglige ledelse i stedet for en valgt næstformand.

Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Formand, næstformand med økonomisk ansvar er fastlønnede tillidsmænd, der vælges for en 4-årig periode. Valget af formand følger kongresperioden i ( ESL ) Hovedbestyrelsen, mens valget af, næstformand/kasserer med økonomisk ansvar falder i år 2 af kongresperioden.

§ 9, stk. 2:

De to valgte tillidsrepræsentanter, Formand og Næstformand, aflønnes som ledende ejendomsfunktionærer + 20 % i henhold til overenskomsten mellem BL og ESL.

Afdelingen indbetaler 15 % til arbejdsmarkedspension af den optjente løn, pengene indbetales til PensionDanmark

De valgte lønnede følger reglerne i ferieloven, dog betales der 2,5 % i ferietillæg.  Der ydes 3,08 særlige ferietimer pr. måned disse skal afholdes i henhold til reglerne i overenskomsten for ejendomsservice mellem BL/DE og ESL.

En valgt lønnet tillidsrepræsentant, som er genopstillet for en ny periode, har såfremt genvalg ikke finder sted, krav på fuld løn måneden ud, hvorefter fratrædelse finder sted i henhold til gældende tillidsmandsbestemmelser i Overenskomsten for ejendomsservice mellem BL/DE og ESL

Såfremt Formands og Næstformandsposten bestrides af samme person, aflønnes alene for denne post.

§ 9, stk. 3:

Formand, næstformand med økonomisk ansvar er ansvarlige over for den til enhver tid valgte bestyrelse i afdelingen. Fagforeningens bestyrelse fastlægger de overordnede retningslinjer for de opgaver, formand, næstformand med økonomisk ansvar skal udføre. Formanden og Næstformand repræsenterer fagforeningen over for offentligheden og har tegningsret på foreningens vegne.

§ 9, stk. 4:

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år. 6 er på valg i lige år, og 6 er på valg i ulige år.

Dertil vælges 2 suppleanter for 1 år. (jvf. § 9 stk. 1

§ 9, stk. 5:

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer (bilagskontrollører) for 2 år ad gangen, således at den ene er på valg i lige år, den anden i ulige år.

Dertil vælges 2 revisorsuppleanter, som er på valg hvert år.

De valgte revisorer er pligtige at foretage mindst 1 årlige kasseeftersyn og i øvrigt, når disse finder det betimeligt.

Den eksterne revisor (registreret eller derover) vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, efter forslag fra bestyrelsen. Finder et flertal i bestyrelsen det hensigtsmæssig/relevant/formålstjenligt, er bestyrelsen bemyndiget til, at indgå aftale med Serviceforbundet eller anden ekstern revisor om at føre fagforeningens regnskab.

§ 9, stk. 6:

Sekretæren fører protokol ved alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Protokollerne skal være til stede ved generalforsamlingen. Protokollen opbevares på Fagforeningens hovedkontor mellem generalforsamlingerne.

§ 9, stk. 7:

Næstformand med økonomisk ansvar er ansvarlig for fagforeningens økonomi og har ansvaret for, at bogføring og konteringer altid er opdateret, og at der forelægges bestyrelsen likviditetsoversigt på hvert bestyrelsesmøde samt at der følges op på budget over for bestyrelsen i hvert kvartal. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9, stk. 8:

Udebliver et bestyrelsesmedlem uden anmeldt forfald på 2 hinanden følgende bestyrelsesmøder, anses han/hun for at være udtrådt af bestyrelsen og suppleanten indkaldes.

§ 9, stk. 9:

Bestyrelsen mødes efter behov, dog mindst 4 gange om året.

§ 9, stk. 10:

Fagforeningens bestyrelse bemyndiges til at indsætte fagforeningens midler til højest mulig forrentning.

 

§ 10: Foreningens opløsning, fusioner og sammenlægninger:

§ 10, stk. 1:

Fagforeningen kan kun opløses / indgå i en fusion, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på en om spørgsmålet indkaldt generalforsamling. Ved opløsning af foreningen tilfalder alle midler ESL.

Ingen andel af eventuelt overskud kan fordeles blandt foreningens medlemmer.

§ 10, stk. 2:

Ved en fusionsaftale tilfalder midlerne den fusionerede afdeling.

 

§ 11: Generelle bestemmelser:

Foruden ovenstående er såvel afdelingen som dens medlemmer underkastet de af ESL til enhver tid gældende vedtægter og bestemmelser.

Således vedtaget på generalforsamling i Ejendomsfunktionærernes Fagforening Ejendom Syddanmark den 30. marts.2023.