Privatlivspolitik

- ved Ejendoms- og servicefunktionærernes Landsforbund

ESL er dataansvarlig

Ejendoms- og servicefunktionærers Landsforbund (ESL) er organiseret med fire afdelinger lokalt i Danmark.

Hovedforbundet i ESL er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som de modtager om dig, mens ESL-afdelingerne hver for sig er dataansvarlig for de behandlinger, de foretager af dine oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte forbundets GDPR-ansvarlige:

Ejendoms- og servicefunktionærers Landsforbund (ESL)

CVR-nr. 11 68 90 00

Helga Larsens Plads 12, 1. sal

2720 Vanløse

Telefon: 38 77 70 00

Mail: esl@forbund.dk

Du kan også kontakte den enkelte afdeling, som du er tilknyttet. Du finder kontaktoplysningerne her på hjemmesiden.

Typer af personoplysninger og indsamling heraf

Behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med indmeldelse samt behandlingen af sager samt øvrige forhold, du retter henvendelse til os om. ESL varetager medlemsregistreringen på vegne af os, derfor udveksler vi dine medlemsoplysninger med ESL og afdelingerne i ESL.

 Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail
 • CPR-nummer
 • Dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Oplysninger i forbindelse med behandling af faglige sager, herunder eksempelvis helbredsmæssige oplysninger og straffeattester
 • Arbejdsplads og tidligere arbejdspladser – herunder også ansættelsestid og stilling
 • Hvilke kurser du deltager i
 • Kontingentforhold, herunder landssammenslutning, afdeling og klub, dine betalinger og indbetalingsmåde samt eventuelle forsikringer
 • Bank-/kontooplysninger, hvis vi har foretaget udbetalinger til dig, eksempelvis i forbindelse med kurser
 • Tillidshverv, eksempelvis hvis du er tillidsrepræsentant på din arbejdsplads
 • Uddannelse, hvis du er optaget som elev eller har afsluttet uddannelse, hvis du giver os oplysningerne
 • Erhvervsstatus, hvis du bliver pensioneret, går på barsel, er frihedsberøvet med videre, så vi kan tilpasse dit kontingent og vores tilbud til dig, eksempelvis klubmedlemskab

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Formålet med vores behandling af oplysningerne, om dig, er helt overordnet for, at vi, som fagforening, er i stand til at varetage dine faglige interesser, når du er medlem hos os.

Mere konkret er formålet navnlig følgende:

 • at kunne administrere dit medlemskab, herunder opkræve kontingent og indberette til SKAT
 • at yde dig juridisk og forhandlingsmæssig bistand i fagretlige sager, herunder arbejdsskadesager og socialrådgiver sager
 • at kunne sende forhandlede overenskomster til afstemning
 • at anmelde tillidshverv til arbejdsgiver/arbejdsgiverforening
 • at arbejde for uddannelse og opkvalificering
 • at kunne administrere din pensionsordning, gruppelivsforsikring og eventuelt fritidsulykkesforsikring
 • at give dig mulighed for at benytte dig af en række medlemsfordele

Frivillighed

Når du melder dig ind, og når vi i forbindelse med vores bistand til dig indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give dine personoplysninger til os.

Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil imidlertid være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan bistå dig som fagforening.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

De almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail, arbejdsplads og øvrige identitetsoplysninger behandler vi, fordi det er nødvendigt, for at vi kan sikre dig, som medlem, de bedst mulige vilkår og rettigheder på arbejdsmarkedet. Behandlingen af disse oplysninger har navnlig hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra f.

Oplysningerne om, at du er medlem af en fagforening, og dine helbredsmæssige oplysninger er følsomme personoplysninger. Disse oplysninger behandler vi alene i vores medlemmers interesse og med det formål at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår og rettigheder på arbejdsmarkedet, eksempelvis i forbindelse med fagretlige sager. Behandlingen har blandt andet hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, fordi behandlingen er nødvendig for at overholde den registreredes arbejdsretlige forpligtelser, og artikel 9, stk. 2, litra f, fordi behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges eller gøres gældende samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, om CPR-numre.

Derudover behandler vi indenfor ESL dine følsomme oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, hvorefter en behandling kan ske, hvis den foretages af en sammenslutning eller andet organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er af politisk, filosofisk eller fagforeningsmæssig art, som led i organets legitime aktiviteter (jf. artikel 9, stk. 2, litra d).

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

I visse tilfælde kan grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger være, at du har givet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger.

Det vil eksempelvis være de følgende tilfælde:

 • Offentliggørelse af billeder af dig, hvor du deltager i medlemsarrangementer, fordi billedet vil afsløre dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Cookies og nyhedsmails (se mere om cookies nedenfor)
 • Videregivelse af oplysninger om dit medlemskab til de af dig eventuelt tilvalgte forsikringsordninger og PlusKort, der indgår som medlemsfordele

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Videregivelse af dine oplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til udvalgte samarbejdspartnere, herunder:

 • Den faglige klub på din arbejdsplads
 • Mellem ESL-forbund og ESL-lokalafdelinger
 • Din arbejdsgiver i forbindelse med anmeldelse af tillidshverv, anmeldelse af strejke og kontingentopkrævning via løntræk
 • PensionDanmark og andre arbejdsmarkedspensionskasser
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og FH’s samarbejdspartnere, herunder Fagbevægelsesfordelskort (PlusKort), FIU (kurser) og Faglige Seniorer.
 • ALKA og ALKA’s samarbejdspartnere, herunder MedlemsKontaktCenter
 • Min A-kasse, herunder Min A-kasses IT-leverandør
 • Vores databehandlere, se nærmere nedenfor
 • Eksterne advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder
 • BL – Danmarks Almene Boliger, DE – Dansk Erhverv, DI – Dansk Industri samt arbejdsgiver ved behandling af en faglig sag
 • De i henhold til overenskomst oprettede fonde ved ansøgning

Det gør vi for at kunne levere de services og tilbud til dig, som vi har lovet dig i forbindelse med dit medlemskab.

TR-Forum

Er du udpeget medlem af TR-Forum, behandler og administrerer PensionDanmarks ledelsessekretariat også dine personoplysninger, som leveres af ESL som led i overenskomstarbejdet.

Databehandlere

ESL bruger herudover forskellige databehandlere blandt andet i forbindelse med levering af IT-support med videre anvender vi til vores medlemsbistand Fagenes Bofællesskab, KMD og Groupcare.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares, så længe vi har et sagligt formål med at anvende dem.

Vi bruger ikke dine oplysninger, hvis du ikke længere er medlem. Dog med følgende undtagelser:

 • Vi bruger oplysningerne til statistiske formål i anonymiseret form.
 • I særlige tilfælde bruger vi oplysninger fra faglige sager, hvis de er principielle og dermed kan hjælpe andre medlemmer i lignende sager. Hvis vi bruger oplysninger fra din sag, vil navn, CPR-nummer m.v. være anonymiseret.

Vi udveksler ikke dine oplysninger med nogen, hvis du ikke længere er medlem. Der findes dog følgende undtagelser:

 • Hvis du har haft fritidsulykkesforsikring gennem ALKA, orienterer vi ALKA om, at din indbetaling og dermed din forsikring ophører.
 • Hvis du afgår ved døden, og du er omfattet af gruppelivsforsikringen, videresender vi boets ansøgning om udbetaling med eventuelt tilhørende bilag, for eksempel dødsattest til ALKA. Vi arkiverer ikke ansøgning og bilag.

Dine personoplysninger gemmes i din medlemsperiode for at bevare din medlemshistorik og slettes som udgangspunkt senest 5 år efter, at dit medlemskab er ophørt. Hvis vi har behandlet en konkret sag, vil oplysningerne heri som udgangspunkt blive slettet 10 år efter, at den pågældende sag er afsluttet, arbejdsskadesager dog 30 år af hensyn til gældende forældelsesfrister og genoptagelsesmuligheder.

Er du ansøger eller ansat?

Hvis du er ansøger eller ansat, indsamles og behandles dine oplysningerne i henhold til interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 2, litra f.

Vi indsamler dog ikke referencer uden at varsle dig herom.

Alle ansøgninger slettes inden for 6 måneder medmindre du giver udtrykkeligt samtykke til fortsat opbevaring.

Cookies

ESL’s website anvender “cookies”. Det er tekstfiler, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende dem, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.

Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

ESL anvender ”nødvendige cookies”, som hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden.

Derudover anvender ESL de følgende cookies

 • Præference cookies, som husker sprogindstilling og den besøgendes region
 • Statistiske cookies (tredjeparts cookies), som giver indsigt i brugerens interaktion med hjemmesiden
 • Annonceafvikling, så vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til dig og registrere, hvor mange gange du klikker på den
 • Trafikmåling, så vi ved, hvor mange der besøger vores hjemmeside

Disse cookies, som ikke er nødvendige for hjemmesidens funktion, anvender vi alene med dit samtykke. Du vil derfor blive bedt om a tage stilling til, om du ønsker at acceptere cookies, når du besøger vores hjemmeside.

Det er også muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Alle rettighedsanmodninger vil altid blive vurderet konkret i lyset af den hjemmel, der ligger til grund for ESL’s behandling, samt også i lyset af ESL’s forpligtelser i henhold til særregler – herunder bogføringsreglerne og ansættelsesretlige regler.

Du har også ret til at klage over din behandling af personoplysninger til Datatilsynet på adressen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 e mail: dt@datatilsynet.dk.

Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.