Vedtægter og formål

Vores formål er at samle medlemsgrupper, der har eller kan opnå medlemskab af Serviceforbundet inden for arbejdsområdet, der omfatter ejendomspasning eller tilsvarende servicefunktioner, i en landsomfattende organisation - og i samarbejde med forbundet at virke for de bedst mulige organisations- og arbejdsmæssige forhold ved
  • at bistå den enkelte afdeling med at tilvejebringe en økonomi der sikrer valgt lønnet formand.
  • at arbejde hen imod ensartede afgørelser i spørgsmål vedrørende Landssammenslutningens medlemsgrupper bl.a. med videreførelse, af sager i det fagretlige system.
  • at varetage medlemmernes interesser – økonomiske som sociale.
  • at virke for oplysning og uddannelse blandt medlemmerne.
  • at samarbejde med afdelingerne om at skabe et materiale til vurdering af arbejds- og lønmæssige samt miljømæssige forhold.
  • at virke for anerkendelse af alle tilsluttede grupper som faglærte.

 


 

§ 1

Stk. 1.

Landssammenslutningen optager afdelinger for ejendomsfunktionærer, samt øvrige grupper, der kan opnå medlemskab af Serviceforbundet med  deres fulde medlemstal.

Landssammenslutningens hjemsted er i København, hvor der etableres nødvendigt kontorhold.

Personale kan ansættes efter behov. Forretningsudvalget kan godkende ansættelse af konsulenter.

Stk.2

Der kan oprettes lokalafdelinger overalt, hvor behovet opstår. Dog er det en betingelse, at nye afdelinger er af en sådan størrelse, at de kan aflønne mindst en fastlønnet tillidsrepræsentant.

Der kan dog oprettes landsomfattende afdelinger for særlige medlemskategorier. Oprettelse af nye afdelinger kan kun finde sted efter indstilling fra landsbestyrelsen og efter indhentet godkendelse af forbundets forretningsudvalg.

 

§ 2

Stk. 1.

Medlemsforholdet skal være undergivet den lokale afdelings vedtægt samt E.S.L.’s vedtægt og Forbundets vedtægt.

Stk. 2.

Kompetencen til indgåelse af overenskomst er henlagt til medlemmerne ved urafstemning.

 

§ 3

Opståede uoverensstemmelser i arbejds- og lønforhold, der ikke kan bilægges af afdelingen, videresendes til Landssammenslutningen, der foretager sig det fornødne, eventuelt med bistand af forbundet eller advokat.

 

§ 4

Stk. 1.

Kontingentet til Landssammenslutningen fastsættes af landsbestyrelsen/-delegeretmødet, efter udarbejdet årsbudget.

Stk. 2.

Kontingentet kan reguleres hvert år i op eller nedadgående retning pr. 1. januar.

Stk. 3.

Kontingentet opkræves af Min A-kasse og fordeles via Serviceforbundet.

Stk. 4.

For delvis beskæftigede medlemmer kan forretningsudvalget fastsætte et forholdsmæssigt kontingent.

 

§ 5

Stk.a.

Formanden og næstformanden udgør den samlede daglige ledelse, og er ansvarlige i alle forhold.

ESL tegnes udadtil af formanden. Ved afhændelse eller pantsætning/belåning af fast ejendom kræves der underskrift af formanden samt næstformanden i fællesskab efter forudgående vedtagelse i Landsbestyrelsen.

Formanden, næstformanden kan skriftligt ved instruks uddele prokura til andre i foreningen til almindelige driftsmæssige formål.

Stk. l.

På delegeretmødet vælges og udpeges en landsbestyrelse, der er Landssammenslutningens højeste myndighed mellem delegeretmøderne. Landsbestyrelsens formand, næstformand, kasserer og faglige sekretærer vælges på delegeretmødet. Formands- og kassererposten eller næstformands- og kassererposten kan, hvis det er formålstjenligt, bestrides af samme person. Landsbestyrelsen skal ved frafald i perioden konstituere den daglige ledelse med formand, næstformand og kasserer. Landsbestyrelsen kan i perioden indtil næste delegeretmøde konstituere lønnet sekretær.

Landsbestyrelsens øvrige medlemmer består herudover af
Følgende repræsentation: 7 fra Ejendom København, 3 fra Ejendom Midt-Jylland, 2 fra Ejendom Nordjylland og 2 fra Ejendom Syddanmark.

Ved eventuelle sammenlægninger/fusioner af afdelinger, eller dele af afdelinger, i delegeretperioden, bibeholdes den repræsentation i landsbestyrelsen der, i henhold til ovennævnte, er ved delegeretperiodens begyndelse forholdsmæssigt.

Der vælges endvidere 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter.

Stk. 2.

Landsbestyrelsen konstituerer sig med et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og 2 repræsentanter øst for Storebælt, samt 1 repræsentant fra hver af de øvrige afdelinger i Landssammenslutningen. Hvis formand og kasserer eller næstformand og kasserer er samme person indtræder en repræsentant for daglig ledelse (faglig sekretær).

Landsbestyrelsen udpeger 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant blandt landsbestyrelsesmedlemmerne.

Landsbestyrelsen kan nedsætte yderligere udvalg efter behov.

Landsbestyrelsen holder møde 3 gange årligt eller når formanden finder det fornødent, eller det kræves af mindst 8 af landsbestyrelsens medlemmer.

Referater fra landsbestyrelsesmøderne tilstilles landsbestyrelsen hurtigst muligt efter mødet.

Indkaldelse af landsbestyrelsen skal ske med mindst 8 dages varsel, indkaldelsen skal være bilagt relevant materiale.

Stk. 3.

Kassereren har ansvar for Landssammenslutningens regnskab.

Årsrapporten skal, i revideret stand, forelægges for forretningsudvalg og landsbestyrelse.

Driftregnskab fremlægges ved ordinære landsbestyrelsesmøder.

Regnskabet skal føres således, at Landssammen­slut­ningens finansielle status til enhver tid kan forelægges forretningsudvalg/landsbestyrelse.

Regnskabet revideres af et anerkendt revisionsfirma og af de valgte bilagskontrollanter mindst 1. gang årligt. Der kan ikke skiftes revisionsfirma uden landsbestyrelsens godkendelse.

Øvrige likvide midler indsættes/deponeres i et, af forretningsudvalget, godkendt pengeinstitut.

Hvert år tilstilles de enkelte afdelinger en revideret årsrapport.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gældsforpligtelser.

Stk. 4.

Der kan, når den daglige ledelse (formand, næstformand, kasserer og faglige sekretærer) anser det for påkrævet, eller hvis landsbestyrelsen beslutter det afholdes formandsmøder -tillidsmandsmøder kredsvis, bestå

ende af afdelingsformænd, klubformænd eller denne personkreds’ suppleanter.

Indkaldelse, der finder sted efter behov skal være i samarbejde med afdelingerne.

Stk. 5.

Delegeretmøde afholdes hvert 4. år i forbindelse med forbundets kongres, og det indkaldes med 6 ugers varsel. Delegeretmødet er Landssammenslutningens højeste myndighed, hér aflægges beretning og årsrapporter.

Stk. 6.

Forslag, der ønskes behandlet af delegeretmødet, skal være indsendt 4 uger forinden delegeretmødet afholdes.

Beretning, årsrapporter, budget, dagsorden samt indkomne forslag skal udsendes til de delegerede 14 dage før delegeretmødet afholdes.

 

Ny § 5 gældende fra den 31. juli 2022:

Stk.a.

Formanden og næstformanden udgør den samlede daglige ledelse, og er ansvarlige i alle forhold.

ESL tegnes udadtil af formanden. Ved afhændelse eller pantsætning/belåning af fast ejendom kræves der underskrift af formanden samt næstformanden i fællesskab efter forudgående vedtagelse i Landsbestyrelsen.

Formanden, næstformanden kan skriftligt ved instruks uddele prokura til andre i foreningen til almindelige driftsmæssige formål.

Stk.1

På delegeretmødet vælges og udpeges en Landsbestyrelse, der er Landssammenslutningens højeste myndighed mellem delegeretmøderne.

Landsbestyrelsens formand og næstformand vælges på delegeretmødet.

Landsbestyrelsen skal ved frafald i perioden konstituere den daglige ledelse med formand og næstformand.

Landsbestyrelsens medlemmer består af:

Landssammenslutnings formand, landssammenslutnings næstformand, 1 repræsentant fra ESL, 7 fra Ejendom København, 3 fra Ejendom Midtjylland, 2 fra Ejendom Nordjylland og 2 fra Ejendom Syddanmark.

Ved eventuelle sammenlægninger/fusioner af afdelinger, eller dele af afdelinger, i delegeret perioden, bibeholdes den repræsentation i Landsbestyrelsen, der, i henhold til ovennævnte, er ved delegeret periodens begyndelse forholdsmæssigt.

Der vælges endvidere 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter.

Stk. 2.

Landsbestyrelsen konstituerer sig med et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, 1 repræsentant fra ESL og 2 repræsentanter øst for Storebælt, samt 1 repræsentant fra hver af de øvrige afdelinger i Landssammenslutningen.

Landsbestyrelsen udpeger 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant blandt landsbestyrelsesmedlemmerne.

Landsbestyrelsen kan nedsætte yderligere udvalg efter behov.

Landsbestyrelsen holder møde 3 gange årligt, eller når formanden finder det fornødent, eller det kræves af mindst 8 af landsbestyrelsens medlemmer.

Referater fra landsbestyrelsesmøderne tilstilles landsbestyrelsen, hurtigst muligt, efter mødet.

Indkaldelse af landsbestyrelsen skal ske med mindst 8 dages varsel, indkaldelsen skal være bilagt relevant materiale.

Stk. 3.

Næstformanden har ansvar for Landssammenslutningens regnskab.

Årsrapporten skal, i revideret stand, forelægges for forretningsudvalg og landsbestyrelse. Driftsregnskab fremlægges ved ordinære landsbestyrelsesmøder.

Regnskabet skal føres således, at Landssammenslutningens finansielle status, til enhver tid, kan forelægges forretningsudvalg/landsbestyrelse.

Regnskabet revideres af et anerkendt revisionsfirma og af de valgte bilagskontrollanter mindst 1 gang årligt. Der kan ikke skiftes revisionsfirma uden landsbestyrelsens godkendelse.

Øvrige likvide midler indsættes/deponeres i et, af forretningsudvalget, godkendt pengeinstitut.

Hvert år tilstilles de enkelte afdelinger en revideret årsrapport.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gældsforpligtelser.

Stk. 4.

Der kan, når den daglige ledelse (formand og næstformand) anser det for påkrævet, eller hvis landsbestyrelsen beslutter det, afholdes formandsmøder – tillidsmandsmøder kredsvis, bestående af afdelingsformænd, klubformænd eller denne personkreds’ suppleanter. Indkaldelse, der finder sted efter behov, skal være i samarbejde med afdelingerne.

Stk. 5.

Delegeretmøde afholdes hvert 4. år i forbindelse med forbundets kongres, og det indkaldes med 6 ugers varsel. Delegeretmødet er Landssammenslutningens højeste myndighed, hér aflægges beretning og årsrapporter.

Stk. 6.

Forslag, der ønskes behandlet af delegeretmødet, skal være indsendt 4 uger forinden delegeretmødet afholdes.

Beretning, årsrapporter, budget, dagsorden samt indkomne forslag skal udsendes til de delegerede 14 dage før delegeretmødet afholdes.

 

§ 6

Ekstraordinært delegeretmøde kan indvarsles af landsbestyrelsen, når mindst 8 af dens medlemmer forlanger det med indsendelse af de forslag, der ønskes behandlet på det ekstraordinære delegeretmøde.

Indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde skal ske med mindst 8 dages varsel.

 

§ 7

Stk. 1.

Landssammenslutningens repræsentation på forbundets kongres danner delegeretmødet.

Stk. 2.

Som delegeret er Landssammenslutningens bestyrelse forlods valgt. Derudover sker den øvrige mandatfordeling i henhold til Saint-Lagües metoden, med divisorerne 1-1,3-3-5-7-9…

Stk. 3.

Hvis et bestyrelsesmedlem i Landssammenslutningen i valgperioden udtræder af sin afdelings bestyrelse, skal denne nedlægge sit (sine) mandat(er) i Landssammenslutningen og Hovedbestyrelsen.

Landssammenslutningsmandatet stilles til rådighed for repræsentanter fra det arbejdsområde som det udtrådte bestyrelsesmedlem repræsenterede. Hovedbestyrelsesmandatet afgøres ved valg blandt samtlige lands-bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 8

Landssammenslutningen kan repræsenteres på de enkelte afdelingers generalforsamlinger, hvorfor et eksemplar af alle mødeindkaldelser, der udsendes af afdelingerne skal indsendes til Landssammenslutningen samtidig med udsendelse til medlemskredsen.

Endvidere er den enkelte afdeling pligtig til at tilsende Landssammenslutningen et eksemplar af den ved hver regnskabsafslutning reviderede og godkendte årsrapport, ligesom særlige udsendelser til medlemskredsen, der må anses for at have betydning for andre end  afdelingens egne medlemmer, skal tilsendes Landssammenslutningen.

 

§ 9

Stk. 1.

De valgte lønnede tillidsrepræsentanter aflønnes i henhold til overenskomsten med Dansk Erhverv og ESL for medlemmer af BL løntabel for faglærte med 4 års anciennitet med et tillæg på 100%.

Pr. 1. januar 2006 vil regulering af lønnen følge overenskomsten med Dansk Erhverv og ESL for medlemmer af BL som kr. og øre beløb uden tillæg af 100%.

Pr. 1. januar 2018 vil regulering af lønnen følge samme procentsats som Overenskomsten for Dansk Erhverv og ESL for medlemmer af BL

Stk. 2.

Som bidrag til de valgte lønnede tillidsrepræsentanters pensionsordning indbetaler Landssammenslutningen pt. 15 % af lønnen. Satsen følger overenskomsten for Dansk Erhverv og ESL for medlemmer af BL

Pengene indsættes i Pension Danmark i henhold til overenskomsten med Dansk Erhverv og ESL for medlemmer af BL

Stk. 3

De valgte holder ferie med løn efter reglerne i Ferieloven.

Der udbetales 4% i ferietillæg af den optjente løn. Ferietillægget er pensionsgivende.

De valgte følger reglerne i overenskomst mellem Dansk Erhverv og ESL for medlemmer af BL vedrørende de særlige feriefritimer og barsel og forældreorlovs bestemmelserne.

De valgte indgår i en seniorordning fra 5 år før den valgte til enhver tid gældende folkepensionsalder, og opnår 6 seniordage årligt med løn fra og med den lønningsperiode, hvori den valgte opfylder 5 årsreglen.

Stk. 4.

Honorarer og diæter kan udbetales efter de af landsbestyrelsen fastsatte normer under hensyntagen til gældende skatteregler.

 

§ 10

Stk. 1.

En under Landssammenslutningen hørende afdeling kan udtræde af Landssammenslutningen og dermed af forbundet med et års skriftlig varsel. Beslutningen om udtrædelse skal vedtages på en generalforsamling i afdelingen med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer og med mindst samme majoritet af samtlige stemmeberettigede blandt afdelingens medlemmer ved efterfølgende urafstemning.

En afdeling kan ved udtræden af Landssammenslutningen og forbundet ifølge opsigelse som anført ikke gøre krav på nogen del af Landssammenslutningens, forbundets eller konfliktfondens midler.

Stk. 2.

Landssammenslutningen kan kun opløses, hvis 3/4 af de delegerede på et om spørgsmålet indvarslet delegeretmøde stemmer herfor.

Stk. 3.

Vedtages Landssammenslutningens opløsning, forestår tre likvidatorer afviklingen af Landssammenslutningen.

To vælges på det i Stk. 2. nævnte delegeretmøde, og en udpeges af Serviceforbundet.

Stk. 4.

Med Serviceforbundets tiltrædelse kan det efter indstilling fra landsbestyrelsen på et delegeretmøde med almindelig stemmeflertal vedtages at sammenlægge Landssammenslutningen med andre faglige organisationer.

 

PROTOKOLLAT

Stk. 1.

Valgte lønnede tillidsrepræsentanter er valgt for en periode på 4 år.

Hvis en valgt lønnet tillidsrepræsentant afsættes i valgperioden oppebærer denne løn for den resterende del af valgperioden i henhold til § 9.

Tillidsrepræsentanten fritstilles ubetinget i perioden, ferie betragtes som afholdt.

Ved valgperiodens udløb følges yderligere reglerne for valgte lønnede tillidsrepræsentanter der ikke opnår genvalg på delegeretmødet.

Opnår en valgt lønnede tillidsrepræsentant ikke genvalg på delegeretmødet fratræder den tidligere valgte lønnede tillidsrepræsentant med følgende regler:

Der udbetales løn måneden ud, samt yderligere 2 måneders løn ved en valgt periode på 5 måneder, 6 måneder ved en valgt periode på 2 år og 9 måneder, 8 måneder ved en valgt periode på 5 år og 8 måneder, 10 måneder ved en valgt periode på 8 år og 7 måneder, ved mere end 8 år og 7 måneders ansættelse udbetales der 12 måneders løn.

Der udbetales en fratrædelsesgodtgørelse på 1, 2, 3 måneders løn efter henholdsvis en anciennitet på 12, 15 og 18 år.

Ved fratrædelse/ikke genvalg fritstilles den valgte lønnede tillidsrepræsentant.

Stk. 2

Dør en valgt tillidsrepræsentant i valgperioden udbetales efterløn for den resterende del af måneden, hvor døden indtræf, samt løn for 1, 2, eller 3 måneder, når en valgt tillidsrepræsentant ved dødsfaldet har haft ansættelse i ESL i henholdsvis 1, 2 eller 3 år.

Efterlønnen udbetales jf. Arvelovens regler.

Stk. 3.

Valgte lønnede ophører automatisk med udgangen af den måned de når folkepensionsalderen.

 

Vedtaget på delegeretmøde den 4. oktober 2021.