Vedtægter

Vedtægt for

 

Ejendomsfunktionærernes Fagforening • København, i det efterfølgende benævnt EFK

 

FORMÅLSPARAGRAF.

 

• EFKs formål er i samarbejde med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning (ESL) og Serviceforbundet

• at organisere alle der er beskæftiget med ejendomspasning eller serviceområder beslægtet hermed på Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm og omliggende øer.

• at arbejde for de bedst mulige samfunds- og arbejdsmæssige vilkår.

• at bistå medlemmerne med råd og vejledning vedrørende overenskomstmæssige forhold i deres daglige arbejde.

• at bistå medlemmerne ved opståede uoverensstemmelser, tvister og konflikter med arbejdsgiverne.

• at virke for oplysning og uddannelse blandt medlemmerne.

 

Medlemsrettigheder og pligter.

§ 1

Stk. 1 Som medlem af EFK optages enhver ejendomsfunktionær, der er helt eller delvist beskæftiget med ejendomspasning eller hermed beslægtet arbejde og ikke har noget udestående med andre fagforeninger.

Stk. 2 Som fagforeningsmedlem kan optages helt eller delvist beskæftigede i henhold til Serviceforbundets vedtægt.

Stk. 3 Som lærling kan optages heltids beskæftigede unglærlinge i henhold til Serviceforbundet vedtægt og ESL´s vedtægt.

Stk. 4 Når et medlem skifter arbejdsplads eller bopæl, skal dette omgående meddeles til EFK.

Stk. 5 Et medlem kan udmeldes af EFK med en frist på løbende måned + 1 mdr.

Stk. 6 EFK kan kun behandle sager for medlemmer af EFK.

§ 2.

Stk. 1 Ethvert medlem af EFK skal være forudbetalende med mindst een måneds kontingent.

Stk. 2 Kontingentet kan reguleres hvert år med virkning fra førstkommende 1. januar i op – eller nedadgående retning.

Reguleringen af afdelingskontingentet sker på generalforsamlingen i forhold til afdelingens budget. Reguleringsbeløbet rundes op eller ned til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3 Restance ud over 1 måned medfører tab af medlemsretten.

Stk. 4 Et medlem, der er slettet for restance, kan kun optages igen som nyt medlem, og kan pålægges at betale skyldig restance.

Stk. 5 Enhver ændring i medlemskabet sker i henhold til Serviceforbundets vedtægt.

§ 3

Stk. 1 Forslag, som ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, må være indgivet skriftligt senest 14 dage før bestyrelsesmødet afholdes.

Faglige tvister.

§ 4

Stk. 1 Hvis et medlem arbejder sammen med folk der ikke er medlemmer af EFK, er man forpligtiget til at meddele dette til EFK´s faglige afdeling.

Stk. 2 Hvis et medlem bryder en strejke eller indgår aftaler uden bestyrelsens samtykke, når der er udsigt til konflikt, eller når der føres forhandlinger om løn- og arbejdsforhold, skal han tilbagebetale al understøttelse, af hvad art nævnes kan, som han har modtaget af EFK og Serviceforbundet.

Stk. 3 Medlemmer, der handler uhæderligt, ukollegialt eller i strid med bestående vedtægt, kan ekskluderes på enhver generalforsamling med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Vedkommende har adgang til generalforsamlingen for at forsvare sig mod anklagerne. Enhver eksklusion skal godkendes af Serviceforbundets forretningsudvalg.

Stk. 4 Dersom EFK eller en gruppe medlemmer gør brud på foreliggende overenskomst med arbejdsgiverne, derunder hovedaftalerne, og Serviceforbundet i den anledning lider dom på EFKs eller medlemmernes vegne, er hovedbestyrelsen berettiget til, hvor det skete er foretaget uden EFKs sanktion, at kræve, at de, der har gjort sig skyldig i overenskomstbruddet, selv skal betale de deraf følgende udgifter, og EFK er forpligtet til på Serviceforbundets forlangende hos vedkommende medlemmer, at opkræve den på disse medlemmer faldende part inden for den frist, som forbundsledelsen efter samråd med EFKs ledelse måtte have bestemt.

Stk. 5 EFK er forpligtet til, på Serviceforbundets forlangende, at ekskludere de medlemmer, der ikke rettidigt opfylder deres såkaldte pådragne forpligtelser.

Stk. 6 EFKs bestyrelse kan udelukke vedkommende medlem af EFK ved en med simpel stemmeflerhed taget beslutning.

§ 5

Stk. 1 Medlemmerne skal ved eventuelle konflikter med arbejdsgiverne, såsom misligholdelse af overenskomster eller nægtelse af udbetaling af optjent løn eller lignende, straks underrette EFK.

Stk. 2 EFK optager da forhandling med arbejdsgiveren. Såfremt der ikke opnås forlig, indberettes sagen til ESL.

Stk. 3 Arbejdsnedlæggelser må ikke finde sted uden EFK bestyrelsens samtykke. Ved arbejdsnedlæggelser, som finder sted uden bestyrelsens samtykke, tabes retten til støtte eller hjælp fra EFK.

Stk. 4 Ingen arbejdsstandsning kan etableres eller opretholdes uden sanktion fra Serviceforbundet.

Klubber.

§ 6

Stk. 1 Alle medlemmer af EFK skal, hvor der er oprettet en klub, være medlem af denne. Klubkontingentet er sidestillet med fagligt kontingent.

Ved arbejdssted forstås enten overenskomstområder inden for EFK eller afsondret arbejdsplads hos en arbejdsgiver.

Der kan efter forhandling med EFK og under forudsætning af Serviceforbundets godkendelse etableres fælles klub til løsning af møde-, oplysnings- og agitationsvirksomhed.

Stk. 2 Klubvedtægter skal godkendes af EFK

Stk. 3 Klubber kan ikke tillægges andre beføjelser end de i standardvedtægter for klubber under EFK vedtagne og skal i øvrigt rette sig efter de af EFK til enhver tid givne direktiver.

Stk. 4 EFK har ret til at lade sig repræsentere ved klubbernes møder og generalforsamlinger.

Klubberne skal senest 30 dage før mødet eller generalforsamlingen afholdes, meddele EFK hvor og hvornår mødet afholdes.

Generalforsamling – Myndighed og afholdelse.

§ 7

Stk. 1 Generalforsamlingen er EFKs højeste myndighed, og er, når den er lovlig indvarslet, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Seniormedlemmer har adgang uden tale- og stemmeret.

Der kan ikke på en generalforsamling vedtages noget, der strider imod såvel gældende lovgivning som Serviceforbundets vedtægt eller ESL’s vedtægt.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af oktober kvartal, hvor beretningen om EFKs virke gives, og det reviderede regnskab forelægges.

I kongresår afholdes generalforsamlingen så betids, at der kan vælges delegerede til delegeretmøde og kongres.

Stk. 3 Indvarsling til ordinær generalforsamling skal finde sted mindst 14 dage forud ved formidling på EFKs hjemmeside og på mail til medlemmerne forud for generalforsamlingen.

Stk. 4 På generalforsamlingen vælges et stemmeudvalg til optælling af stemmerne ved afstemning, såvel ved håndsoprækning som ved skriftlig afstemning.

Stk. 5 Ændringer af og tilføjelse til vedtægten kan kun vedtages af en generalforsamling, når 2/3 af de mødte medlemmer har stemt derfor.

På forlangende kan vedtægtsændringer kræves afgjort ved skriftlig afstemning.

Stk. 6 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 7 Ved personvalg og forslag i øvrigt, kan dette forlanges afgjort ved skriftlig afstemning.

Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når formanden eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet, eller når mindst 15 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Skrivelsen skal indeholde motiveret dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal, med angivelse af dagsorden, indvarsles mindst 14 dage forud ved formidling på EFKs hjemmeside og på mail til medlemmerne forud for generalforsamlingen.

Generalforsamling – Valg.

§ 8

Stk. 1 På den ordinære generalforsamling på ulige årstal vælges 3 repræsentanter samt 1 suppleant.

På den ordinære generalforsamling på lige årstal vælges 4 repræsentanter samt 1 suppleant.

Alle valg gælder for 2 år. Ved afgang fra bestyrelsen i valgperioden tiltræder den suppleant, der har samme valgperiode som den aftrådte.

Formand og næstformand med ansvar for økonomi vælges på den ordinære generalforsamling for en 4-årig periode

Stk. 2 Alle forslag til personvalg kan gives på generalforsamlingen, dog undtaget forslag vedrørende valg af valgte lønnede tillidsfolk, disse skal være indgivet skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 3 Der nedsættes på generalforsamlingen et bilags- og regnskabsudvalg bestående af 3 personer.

Der vælges 2 personer efter indstilling fra generalforsamlingen.

Den sidste person konstitueres blandt bestyrelsens medlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Der vælges personlige suppleanter for udvalgets medlemmer.

Valgperioden for såvel udvalgsmedlemmer som suppleanter er 2 år.

EFKs bestyrelse.

§ 9

Stk. 1

Stk. 1 Bestyrelsen består af: 1 formand, næstformand med ansvar for økonomi samt 7 repræsentanter.

Formand og næstformand vælges direkte af generalforsamlingen.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, dog mindst en gang i kvartalet eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. I sidste tilfælde skal samtidig med skriftlig begæring om mødets afholdelse angives grunden hertil.

Stk. 4 Til at træffe de fornødne dispositioner mellem de ordinære bestyrelsesmøder nedsættes et forretningsudvalg

bestående af formand, næstformand, og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Forretningsudvalget træder sammen efter behov.

Stk. 5 Der føres referat af EFKs generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Stk. 6 Udebliver en repræsentant fra bestyrelsesmødet to på hinanden følgende gange uden lovligt forfald, udtræder han af bestyrelsen, og en suppleant indkaldes i hans sted.

Stk. 7 Når et medlem overgår til senior medlemskab, skal han udtræde af EFKs bestyrelse og nedlægge sine mandater inden for ESL og Serviceforbundet. EFKs bestyrelse indstiller af sin midte en ny repræsentant til disse hverv.

Stk. 8 Formanden repræsenterer EFK overfor offentligheden og i alle forhold, hvor EFK kun er repræsenteret ved 1 repræsentant. Næstformand med ansvar for økonomi, der er direkte valgt af generalforsamlingen, repræsenterer EFK i tilfælde af formandens forfald.

Næstformand med ansvar for økonomi viderefører formandens arbejde i forhold til sædvanlige dispositioner frem til førstkommende generalforsamling i tilfælde af varigt forfald hos formanden.

Stk. 9 Bestyrelsen kan indkalde til tillidsrepræsentantmøde efter behov.

Stk. 10 Til at forestå EFKs kontormæssige arbejde ansætter daglig ledelse personale i det omfang, det anses for påkrævet.

§ 10

Stk. 1 En valgt tillidsrepræsentant som er genopstillet til valg for en ny periode har, dersom han ikke genvælges, krav på fuld løn måneden ud, hvorefter tillidsrepræsentanten fratræder i henhold til gældende tillidsrepræsentantsbestemmelser for Overenskomst for ejendomsservice mellem Boligselskabernes Landsforening og ESL under Serviceforbundet.

Stk. 2 Valgte lønnede ophører automatisk med udgangen af den måned de opnår pensionsalderen.

Stk. 3 Hvis en af afdelingens tillidsrepræsentanter beviseligt handler imod EFKs interesse, kan tillidsrepræsentanten midlertidigt afsættes af bestyrelsen, når mindst 2/3 af denne stemmer derfor.

Stk. 4 Vedkommende skal da udlevere de sager, som tilhører EFK, og der skal straks sammenkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der tager stilling til bestyrelsens handlemåde.

Stk. 5 Tillidsrepræsentanten, som eventuelt bliver suspenderet, har kun ret til løn for den måned, hvor suspensionen har fundet sted.

Regnskab og revision.

§ 11

Stk. 1 EFKs pengemidler kan i intet tilfælde anvendes til andre formål end administration, agitation,

oplysningsvirksomhed samt lovlig vedtagne arbejdskonflikter, såsom strejke og lockout eller indgåede

økonomiske forpligtelser i samarbejde med de øvrige fagorganisationer.

Stk. 2 Regnskabet forelægges bestyrelsen hvert kvartal. EFKs midler, udover hvad der medgår til administration, indsættes i Arbejdernes Landsbank m.fl. Enhver regning skal forinden den udbetales anvist af næstformand med ansvarsområde økonomi. I tilfælde af næstformand med ansvarsområde økonomi forfald anviser formanden.

Efter forudgående vedtagelse i bestyrelsen, hæfter formand og faglig sekretær med ansvarsområde økonomi samlet med deres underskrift i ethvert forhold overfor offentlige myndigheder m.v.

Stk. 3 Næstformand med ansvarsområde økonomi skal være til stede ved revision/bilagskontrol. Regnskabet skal fremlægges i trykt stand til den ordinære årlige generalforsamling.

De af generalforsamlingen og bestyrelsen valgte bilagskontrollanter, kontrollerer bilag og regnskab mindst 1 gange årligt.

Stk. 4 Bestyrelsen har dog ret til, i perioden mellem de ordinære generalforsamlinger, at foretage bevillinger under ansvar overfor den ordinære generalforsamling.

Stk. 5 Det enkelte medlem hæfter ikke for fagforeningens gældsforpligtigelser.

Stk. 6 Regnskabet skal revideres af anerkendt revisionsfirma, som er godkendt af bestyrelsen.

§ 12

EFKs bestyrelse kan bevilge tilskud til aktiviteter for efterlønsmodtagere og aldersmedlemmer.

EFKs ejendomme administreres af bestyrelsen, dog skal et salg besluttes på en generalforsamling.

EFK yder begravelseshjælp efter følgende regler:

• • • Afgår et medlem ved døden, udbetales der til afdødes efterladte kr. 1.000,00

• • • Ved ægtefælles død udbetales der til medlemmet kr. 500,00

§ 13

Stk. 1 I øvrigt skal såvel EFK som dens medlemmer følge de for ESL og Serviceforbundet til enhver tid gældende vedtægt og bestemmelser.

Således vedtaget på generalforsamlingen lørdag d. 1. oktober 2022.

Ejendomsfunktionærernes

Fagforening • København

Helga Larsens Plads 10, 2720 Vanløse

Telefon: 38 77 70 60 •

e-mail: efk@forbundet.dk • www.efk.dk

Arbejdernes Landsbank

Reg.: 5301 – Konto nr. 0512277

Personlig & telefonisk henvendelse:

Mandag, tirsdag, onsdag: kl. 9.00 – 15.00

Personlig henvendelse torsdag: kl. 9.00 – 17.00

Telefon torsdag: 13.00 – 17.00 / Fredag kl. 9.00 – 13.00