FAQ: Funktionærloven

Funktionærloven indeholder regler og vilkår for en funktionærs ansættelse i en virksomhed.

Funktionærloven indeholder regler og vilkår for en funktionærs ansættelse i en virksomhed. Det er blandt andet rettigheder i forhold til opsigelse, opsigelsesvarsler og løn under sygdom.

Funktionærloven gælder primært for medarbejdere, der er beskæftiget inden for kontor, handel, lagerekspedition, teknik og med klinisk arbejde.

Desuden følger mange ansættelser Funktionærloven på en række områder. Det vil fremgå af din overenskomst eller din ansættelseskontrakt. I mange overenskomster opnår du funktionærstatus, ved at Funktionærloven er nævnt.

Det er som hovedregel dine arbejdsopgaver, der bestemmer, om du er funktionær.

Det vil typisk være kontorarbejde, lagerekspedition samt arbejde med køb og salg.

Når du er funktionær, skal din arbejdsgiver overholde de vilkår, der står i Funktionærloven. Det betyder, at du ikke må stilles ringere, men godt kan have bedre vilkår.

Du skal have mindst 8 timers arbejde pr. uge for at være funktionær og der skal være tale om en tjenestestilling.

Du kan være ansat på funktionærlignende vilkår, selv om du ikke er funktionær. Det vil som regel fremgå af din overenskomst eller ansættelseskontrakt. Det er meget almindeligt på det danske arbejdsmarked.

Der kan for eksempel stå i din ansættelseskontrakt: Alle forhold, der ikke er nævnt i denne kontrakt, følger Funktionærloven. Dermed følger du Funktionærlovens regler på nogle områder og har andre vilkår på andre områder.

Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver som minimum følge Funktionærlovens opsigelsesvarsler.

Arbejdsgiveren kan opsige ansættelsesforholdet med nedenstående varsler:

  • Med et varsel på 1 måned inden udgangen af 5 måneder
  • Med et varsel på 3 måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneder.
  • Med et varsel på 4 måneder inden udløbet af 5 år og 8 måneder
  • Med et varsel på 5 måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneder
    Herefter er varslet 6 måneder.

Såfremt der er aftalt prøvetid i kontrakten, gælder der som udgangspunkt et varsel på 14 dage.

I din overenskomst eller ansættelseskontrakt kan du have opsigelsesvarsler, der stiller dig bedre.

Dit opsigelsesvarsel ifølge funktionærloven er på løbende måned + en måned. I en eventuel prøvetid er dit opsigelsesvarsel, sædvanligvis 14 dage.

Hvis din ansættelseskontrakt indeholder længere opsigelsesvarsler for dig, skal din arbejdsgivers opsigelsesvarsel forlænges tilsvarende. Det skal også stå i din ansættelseskontrakt.

Hvis du bliver sagt op efter 12 års uafbrudt ansættelse i samme virksomhed, har du ifølge Funktionærloven krav på en godtgørelse, der svarer til 1 måneds løn.

Bliver du sagt op efter 17 års uafbrudt ansættelse i samme virksomhed, har du ifølge Funktionærloven krav på en godtgørelse, der svarer til 3 måneders løn.

Hvis du har arbejdet i virksomheden i mindst 12 måneder og bliver sagt op eller uberettiget bortvist, kan du have ret til en godtgørelse. Det sker, når opsigelsen ikke kan anses for at være saglig.

Tag kontakt til din tillidsrepræsentant eller fagforening, hvis du mener, at din afskedigelse er uberettiget.

Funktionærloven indeholder ikke regler om overarbejde. Det vil fremgå af din overenskomst eller ansættelseskontrakt, om du har krav på overarbejdsbetaling og i givet fald hvor meget.

Ifølge Funktionærloven skal du senest 3 måneder før, du forventer at føde dit barn, give din arbejdsgiver besked. Du skal fortælle, hvornår du forventer at begynde på din barselsorlov.

De fleste regler for barselsorlov og løn under barsel findes i Barselsloven. Desuden indeholder overenskomsterne bestemmelser om barsel.

Ifølge funktionærloven har du krav på halv løn fra arbejdsgiver i de 4 uger før og de 14 uger efter fødsel.

Sygdom er som hovedregel lovligt forfald.

Lovligt forfald indebærer, at du får løn under sygdom.

Er du syg i mere end 14 dage, kan din arbejdsgiver kræve oplysninger om forventet varighed af sygdommen hos din læge eller speciallæge. Denne dokumentation skal arbejdsgiveren betale. Hvis du undlader at give din arbejdsgiver disse oplysninger, har din arbejdsgiver ret til at afskedige dig.

Hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, kan din arbejdsgiver afskedige dig efter 120 sygedage med løn. Det skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage og mens, du endnu er syg.

Bliver du afskediget på grund af 120-sygedages-reglen, så kontakt din tillidsrepræsentant eller din fagforening.