FAQ: Pasning af sygt eller døende familiemedlem eller nær ven

Her kan du læse om reglerne i forbindelse med pasning af syge og døende familiemedlemmer og nære venner.

Du kan i mange tilfælde få orlov og økonomisk tilskud fra kommunen til at passe den syge. Men måske har du også i den overenskomst regler, der giver dig ret til orlov til at passe syge eller døende.

Hvis et familiemedlem eller en nær ven bliver meget syg eller handicappet, og du gerne vil hjælpe, kan din kommune ansætte dig til at passe den syge i en periode. Den syge kan være et barn, en voksen eller en ældre, som har et varigt eller langvarigt tab af funktionsevne. Sygdommen skal forventes at vare i mindst et år.

Hvis du har spørgsmål om reglerne, eller hvis der opstår problemer på din arbejdsplads i forbindelse med, at du ønsker at holde fri til at passe en, der er syg, får du hjælp af Serviceforbundets eksperter, som kender dine rettighed og kan rådgive dig, så din sag bliver korrekt behandlet.

Du kan i mange tilfælde få orlov og økonomisk tilskud fra kommunen til at passe den syge. Men måske har du også i din overenskomst regler, der giver dig ret til orlov til at passe syge eller døende.

Hvis et familiemedlem eller en nær ven bliver meget syg eller handicappet, og du gerne vil hjælpe, kan din kommune ansætte dig til at passe den syge i en periode. Den syge kan være et barn, en voksen eller en ældre, som har et varigt eller langvarigt tab af funktionsevne.

Sygdommen skal forventes at vare i mindst et år.

En række betingelser skal være opfyldt, før kommunen kan ansætte dig:

  • Både du og den syge eller handicappede er indforstået med pasningsforholdet.
  • Alternativet er et døgnophold uden for hjemmet eller et plejebehov, der svarer til et fuldtidsarbejde.
  • Der er ikke noget, der taler imod, at det er dig, der passer (det vurderes af kommunen).
  • Du har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet som lønmodtager eller ledig.

Loven giver dig ret til fravær fra arbejdet.

De fleste overenskomster har indskrevet denne ret, så drøft sagen med din tillidsrepræsentant eller ring og spørg i Serviceforbundet.

Dit fravær fra arbejdet skal aftales med arbejdsgiveren, men arbejdsgiveren kan ikke nægte dig denne ret.

Din løn for pasning er et fast månedligt beløb. Du kan ansættes i op til seks måneder, men perioden kan aftales til at være opdelt i to perioder af op til tre måneders varighed. Ansættelse til pasning af den pågældende kan kun ske en gang. Efter din ansættelse kan der ikke ansættes andre til at passe den pågældende.

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, har du mulighed for selv at passe dit barn og modtage en godtgørelse svarende til sygedagpenge. Det kræver, at dit barn er under 18 år, og sygdommen er så alvorlig, at dit barn kræver pasning i hjemmet, hospitalsindlæggelse eller lignende i 12 dage eller mere.

Du skal opfylde betingelserne for at få dagpenge ved sygdom, og du skal stoppe med at arbejde eller nedsætte arbejdstiden. Som forældre kan I beslutte, om den ene eller begge vil gå på nedsat tid eller holde op med at arbejde under barnets sygdom.

Hvis I begge nedsætter arbejdstiden, kan I højst få en samlet godtgørelse, der tilsammen svarer til højeste dagpengebeløb til en person. Hvis jeres barn er så sygt, at det skønnes rimeligt, at begge forældre er sammen med barnet, kan der ses bort fra den regel.

Du søger om dagpenge gennem din arbejdsgiver eller a-kasse. Du skal søge senest 8 uger efter første fraværsdag.

  • Er du lønmodtager skal din arbejdsgiver indberette om din beskæftigelse og fravær.
  • Er du ledig, skal din a-kasse indberette oplysninger om din dagpengeret og dit fravær.

Har du brug for at passe en nærtstående, som er meget syg og døende, kan du få udbetalt et plejevederlag.

Disse betingelser skal være opfyldt, hvis du skal have plejevederlag:

  • Lægen vurderer, at terminalfasen er indtrådt. Terminalfasen er den periode, hvor patienten må betragtes som døende med en kort forventet levetid. Hospitalsbehandling er udsigtsløs.
  • Både du og den syge er indforstået med plejeforholdet.
  • Pasningen af den syge giver dig et indtægtstab.

Du skal have et nært forhold til den syge, men I behøver ikke at være i familie.

For at få plejevederlag skal du opfylde betingelserne for at få sygedagpenge, hvis du selv var syg. Derfor kan du som regel ikke få et plejevederlag, hvis du modtager førtidspension, folkepension, efterløn, kontanthjælp eller SU, eller hvis du har været hjemmearbejdende. Der er dog undtagelser, hvilket din kommune tager stilling til. Du kan få plejevederlag til hel eller delvis nedsættelse af arbejdstiden.

Plejeforholdet kan uden varsel stoppes af både dig og den syge, hvis der opstår uenigheder.

1. januar 2021 trådte en ny lov om ret til udvidet sorgorlov i kraft, som giver forældre ret til 26 ugers sorgorlov, hvis de mister deres barn fra 22. graviditetsuge frem til barnet er fyldt 18 år.

Den nye lov giver forældrene mulighed for dagpenge i op til 26 uger, hvis de øvrige almindelige betingelser om dagpenge er opfyldt.